Kernwoorden en raakvlakken waar de praktijk zich mee verwand voeld zijn Dislexie, diskalkulie, discalculie, dyscalculie, leerachterstand, slecht lezen, rekenen, taal, Eline Vos, RTpraktijk, RT Praktijk, Remedial Teaching, Remedial Teacher, remedial teaching praktijk, remedial teaching amersfoort, remedial teaching huizen amersfoort, RT Praktijk Amersfoort, Amersfoort remedial teaching, rekenen en taalproblemen, moeilijk leren, kinderen met taalproblemen, dyslectie, dislectie, dyslexie, dislectisch, reken en taal hulp, begeleiding met rekenen en taalproblemen, Amersfoort, RT Praktijk Huizen, RT Huizen, RT Amersfoort, RT Praktijk Eline Vos, Eline Vos RT Praktijk, Eline Vos Remedial Teacher, leesbegeleiding, rekenbegeleiding, leesproblemen, rugzakbegeleiding, gediplomeerd remedial teacher, rugzakbegeleiding op scholen in amersfoort, zorgarrangementen op scholen in amersfoort, problemen met leren op school, leerondersteuning, individuele begeleiding, basisschool, dyslexie screening, dyslexie behandeling, lees- en spellingbegeleiding, begrijpend lezen, studerend lezen, rekenbegeleiding, studievaardigheden, speciaal onderwijs, speciaal onderwijs amersfoort, leerproblemen, leerstoornissen, dyslexie-onderzoek, cito-toetsen begrijpend lezen, leerstrategieen, diagnose dyslexie, diagnose dyscalculie, autisme, PDD-NOS, Asperger, NLD, concentratieproblemen, kinderen, kinderen met leerproblemen, Educational Needs Leren
Dyslexie
Rekenen en taalproblemen
Eline Vos heeft ruim 20 jaar ervaring als Remedial Teacher en als leerkracht in het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs en in RT Praktijk Amerstfoort. Ze heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen, dyslexie en rekenproblemen. Ook kinderen met dyscalculie, autisme verwante stoornissen als PDD-NOS en Asperger, NLD, concentratieproblemen en ADHD heeft Eline met succes begeleid. Momenteel volgt ze de opleiding Master Special Educational Needs met de specialisatie Leren gericht op dyslexie en dyscalculie. 'Kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor hun probleem bereiken meer doordat zij zich bewuster zijn van hun eigen leerproces. Het zelf leren na te denken over wat zij willen bereiken en hoe daar te komen is een anker in de begeleiding. Ik besteed daarom veel aandacht aan het opbouwen van een goed contact met uw kind, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan.' 
Werkwijze & tarieven
Contact
Onderwijsarrangementen op scholen
RT Praktijk Eline Vos
De Praktijk
* geregistreerd Remedial Teacher-Generalist Primair Onderwijs LBRT
Links
geregistreerd Remedial Teacher
Begeleiding
Eline
© 2022 RT Praktijk Eline Vos
Home
Links
Werkwijze & tarieven
De Praktijk
De Praktijk
Begeleiding
Home
RT Praktijk Eline Vos (Huizen en Amersfoort) is een praktijk voor Remedial Teaching op het gebied van
Dyslexie- dyslexie screening - dyslexie behandeling
Rekenen en taalproblemen - lees- en spelling begeleiding - begrijpend lezen - studerend lezen - rekenbegeleiding - dyscalculie - studievaardigheden, informatiebronnen,   kaartlezen, schema's, tabellen en grafieken
RT Praktijk Eline Vos is gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en leerstoornissen.  Hierbij kunt u denken aan problemen met onder andere lezen, spelling, begrijpend lezen, studerend lezen en rekenen. Afstemming met de ouders en de school is belangrijk zodat uw kind de zorg krijgt die nodig is.  Contact met de school gaat altijd in overleg met de ouders. De begeleiding kan in overleg met u op locatie gegeven worden. Hiervoor worden geen extra kosten berekend binnen Huizen en Amersfoort. Kinderen met leerproblemen lopen in hun schoolcarrière vaak negatieve ervaringen en faalangst op doordat het leren moeizaam gaat. Door herhaaldelijk falen vermindert het zelfvertrouwen, kinderen durven minder te laten zien wat zij kunnen. De motivatie en de schoolprestaties gaan achteruit. Individuele begeleiding afgestemd op de behoeften van uw kind kunnen dit proces omkeren zodat uw kind zich prettiger voelt en beter gaat presteren op school.
Problemen met lezen en spelling kunnen al lange tijd spelen. Soms hebben ouders al geruime tijd het gevoel dat er sprake kan zijn van dyslexie, maar is dit nog niet vastgesteld. Ook kunnen scholen aangeven dat er mogelijk sprake is van dyslexie. Voorafgaand aan de lees- en spellingbegeleiding wordt altijd eerst onderzoek gedaan om de problematiek en het niveau van uw kind in kaart te brengen. Aan de hand van de toetsgegevens kan Eline bekijken of er voldoende aanwijzingen zijn voor het vaststellen van dyslexie en of er dyslexie-onderzoek nodig is. Vaak moet er een periode van intensieve en gerichte begeleiding vooraf gaan aan het dyslexie-onderzoek.  Eline kan uw kind deze begeleiding geven en uw kind begeleiden in het proces naar een dyslexie-onderzoek.  Indien uw kind een zwakke lezer of speller is, maar er is geen vermoeden van dyslexie, kan uw kind de juiste behandeling krijgen om de lees- en spellingresultaten te verbeteren.   Soms is de diagnose dyslexie al gesteld, Eline kan dan de dyslexiebehandeling geven. Het onderzoeksverslag dat is opgesteld bij het stellen van de diagnose is een aanknopingspunt voor de begeleiding. Soms is aanvullend onderzoek nodig om de specifieke pedagogisch-didactische behoeften op een rijtje te zetten zodat de aanpak hierop afgestemd kan worden. 
 Dyslexie
Rekenen en taalproblemen
RekenenProblemen met het leren rekenen kunnen veel frustratie opleveren bij kinderen. Rekenen is een vak waarbij het beheersen van de taal een grote rol speelt. Soms gaan de rekenproblemen samen met (mogelijke) dyslexie.  Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van het niveau en de rekenvaardigheden van uw kind.  Voordat de rekenbegeleiding gegeven kan worden, wordt er eerst onderzoek gedaan om het rekenproces, de vaardigheden en het niveau in kaart te brengen.  De rekenbegeleiding wordt aangepast aan de behoeften van uw kind. Afstemming met de school kan nodig zijn. Eline kan contact opnemen met de school (altijd in overleg met ouders) om een optimale afstemming te bereiken.  DyscalculieIndien uw kind al langere tijd rekenproblemen heeft en de rekenbegeleiding onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, kan er sprake zijn van dyscalculie. Voor de diagnose dyscalculie wordt u doorverwezen naar een specialist.  Nadat de diagnose is vastgesteld, kan uw kind weer bij Eline terecht voor de verdere behandeling. Lees- en spellingbegeleidingIndien uw kind veel moeite heeft met lezen en spelling, kan uw kind gerichte begeleiding krijgen. Aan de hand van een klankenschema wordt de klankstructuur van de Nederlandse taal aangeboden. Dit klankenschema dient als basis voor het aanleren van de spellingregels. De regels worden regelmatig herhaald zodat zij kunnen inslijpen.  Spelling wordt tevens toegepast bij het schrijven van teksten zodat uw kind de geleerde regels leert toe te passen. Indien nodig kan de spellingbegeleiding gekoppeld worden aan leesbegeleiding. Voorafgaand aan de begeleiding wordt eerst onderzoek gedaan om het proces, de lees- en spellingvaardigheden en het niveau in kaart te brengen zodat de begeleiding op maat gegeven kan worden. Begrijpend en studerend lezenBij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur wordt veel gelezen in de klas. Als uw kind leesproblemen heeft kunnen er ook problemen ontstaan bij deze zaakvakken. Grote stukken tekst kunnen problemen geven als het leestempo van uw kind te laag ligt of als het niveau van de teksten te hoog is. Eline kan de juiste begeleiding geven om uw kind te helpen bij het begrijpend en studerend lezen. Zij leert uw kind  gebruik te maken van diverse leerstrategieën zodat uw kind minder problemen ondervindt bij de zaakvakken en beter presteert bij het maken van toetsen. StudievaardighedenStudievaardigheden zijn nodig bij het studeren. Het gaat hierbij om het begrijpend lezen van informatieve teksten, het gebruik kunnen maken van informatiebronnen als het internet, woordenboeken en atlassen en het kunnen werken met schema’s, tabellen en grafieken. Bij studievaardigheden komen zowel taalkundige als rekenkundige aspecten aan bod. Het kan voor kinderen lastig zijn om opdrachten te maken waarbij veel verschillende informatie wordt gegeven. Extra oefening is vaak nodig om de studievaardigheden onder de knie te krijgen. Het is een belangrijk onderdeel van de CITO-toetsen in de bovenbouw en bij de CITO-eindtoets van groep 8. 
Onderwijsarrangementen op scholen:Wanneer de school aangeeft dat uw kind de basisschool niet kan doorlopen zonder extra gespecialiseerde hulp, kan uw kind in aanmerking komen voor passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat aan alle leerlingen een passend onderwijs-zorgaanbod geboden moet worden. Om de juiste begeleiding aan deze leerlingen te kunnen geven kunnen scholen een onderwijsarrangement aanvragen bij het Samenwerkingsverband (cluster 3 en 4) of bij Auris (cluster 2). Vanuit dit arrangement kan individuele begeleiding voor uw kind worden bekostigd.  Een onderwijsarrangement is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld autisme, taal- en spraakstoornissen, een motorische handicap, chronische ziekte of een psychische stoornis. Eline kan ingezet worden wanneer de school niemand beschikbaar heeft voor het geven van deze specifieke hulp aan kinderen. Zij heeft ruime ervaring met het geven van arrangementsbegeleiding aan leerlingen op de basisschool.  
Onderwijsarrangementen op scholen
Eline Vos heeft ruim 20 jaar ervaring als Remedial Teacher en als leerkracht in het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Ze heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen, dyslexie en rekenproblemen. Ook kinderen met dyscalculie, autisme verwante stoornissen als PDD-NOS en Asperger, DCD, concentratieproblemen en ADHD heeft Eline met succes begeleid. Eline heeft tevens de opleiding Master Special Educational Needs behaald, specialist Leren gericht op dyslexie en dyscalculie. Eline is geregistreerd Remedial Teacher-Generalist Primair Onderwijs en lid van de LBRT. 'Kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor hun probleem bereiken meer doordat zij zich bewuster zijn van hun eigen leerproces. Het zelf leren na te denken over wat zij willen bereiken en hoe daar te komen is een anker in de begeleiding. Ik besteed daarom veel aandacht aan het opbouwen van een goed contact met uw kind, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan.' 
IntakegesprekTijdens het intakegesprek komt de voorgeschiedenis van uw kind aan bod. Graag wil ik van u weten hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en welke ervaringen u heeft met de school en uw kind. Ook is het belangrijk de problemen die spelen in kaart te brengen, hulpvragen op te stellen en te bespreken wat goed gaat. Tijdens het intakegesprek wordt het traject van de begeleiding met u doorgenomen. Zo weet u precies wat de begeleiding inhoudt en wat er van u verwacht wordt. We maken afspraken over het onderhouden van contact met elkaar, de frequentie en de manier waarop u op de hoogte gebracht wilt worden.  Toetsing en het opstellen van een handelingsplan Voorafgaand aan de behandeling wordt uw kind getoetst. Door het afnemen van toetsen krijg ik een beeld van hoe uw kind te werk gaat, wat er goed gaat en wat nog moeilijk is. Er wordt een verslag opgesteld waarin de toetsresultaten worden beschreven en de daaruit volgende stappen die genomen zullen worden. De sterke kanten van uw kind worden ingezet om de zwakke kanten van uw kind te stimuleren.  BegeleidingTijdens de periode van begeleiding houd ik u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Dit kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail volgens de gemaakte afspraken. Tijdens de behandeling zal uw kind nieuwe leerstof aangeboden krijgen met gerichte oefeningen. Uw kind zal huiswerkopdrachten mee krijgen om de leerstof thuis in te oefenen. Indien u vragen heeft over het huiswerk kan er op korte termijn, liefst dezelfde dag, contact zijn om u verder te helpen. De begeleiding wordt na een periode afgesloten met toetsing om de vorderingen in kaart te brengen. Indien nodig wordt er een nieuw handelingsplan opgesteld voor de nieuwe periode.  EvaluatiegesprekTijdens het evaluatiegesprek neem ik de vorderingen van uw kind met u door. Indien gewenst kan er een evaluatieverslag worden opgesteld. Dit verslag kan eventueel ter kennisgeving aan de school overhandigd worden.  De toetsen kunt u tijdens het gesprek inzien en de resultaten worden met u besproken. Als er voldoende resultaat bereikt is, kan de begeleiding worden afgesloten. Indien gewenst wordt de begeleiding voortgezet. Er wordt een nieuw handelingsplan opgesteld voor de nieuwe periode. Tarieven schooljaar 2022 - 2023 Gesprekken:Intakegesprek                                            kosteloosEvaluatiegesprek                                       uurtarief Begeleiding:Individuele begeleiding (30 minuten)     €48,50 Individuele begeleiding (45 minuten)     €52,50 Individuele begeleiding (1 uur)               €65,00 Uurtarief:                                                €65,00 Het uurtarief wordt berekend voor de volgende werkzaamheden; onderzoekverslaglegging (uitwerking toetsen, evaluatieverslagen)extra tussentijds overlegextra extern* contactaanvullend onderzoekevaluatiegesprekken* Wanneer er extern contact nodig is, bijv. met de school, wordt dit altijd met de ouders of verzorgers overlegd. Voorwaarden:Indien er min. 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er een vervangende afspraak gemaakt worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de afspraak in rekening gebracht. De begeleiding wordt per maand achteraf in rekening gebracht. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden.In de schoolvakanties is er in principe geen begeleiding tenzij er met u een aparte afspraak is gemaakt. Indien uw kind op school begeleid wordt, dient u zelf de studiedagen, sportdagen e.d. door te geven aan de praktijk.U kunt de begeleiding op elk moment stopzetten. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 weken. 
klik hier voor Email
Eline VosGrondel 27 1275 BE  Huizen 06 52 23 58 33 @
* Lid van de LBRT (Landelijke Vereniging Remedial Teachers)
lbrt.nl                             Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers
rekenstoornis.nl           Universiteit van Utrecht, departement Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen gericht ………………………………...op rekenproblemen en dyscalculie
balansdigitaal.nl           Oudervereniging Balans, een vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen ………………………………...zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS
louvos.nl                       Vormgeving
AVG privacybeleid       Informatie over uw privacy gegevens
crealicht.nl                    Webmaster
tbraams.nl                     Tom Braams, dyslexiedeskundige
desireewijma.nl            Desirée Wijma, muziekdocente gespecialiseerd in het geven van muziekles aan kinderen met dyslexie
Uw Privacy, Voor een goede begeleiding van uw kind is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt met relevante informatie over uw kind. Het dossier bevat aantekeningen uit het intakegesprek en schoolresultaten. Ook bevat het dossier eventueel kopieën van een psychologisch onderzoek of medische rapporten van uw kind die u zelf hebt verstrekt aan de Praktijk. Ook kunnen er gegevens worden opgenomen in het dossier die voor de begeleiding van uw kind noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming opgevraagd zijn bij de school, zoals uitslagen van Cito-toetsen.  RT Praktijk Eline Vos neemt de nodige maatregelen om uw privacy te waarborgen.  Dit betekent onder meer dat: - er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en die van uw kind, - dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als de remedial teacher van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: - Het verwerken van toetsgegevens bij een didactisch onderzoek, - Het opstellen van een Onderzoeksverslag, - Het opstellen van een Handelingsplan, - Om de school te informeren over de behaalde resultaten, onderwijsbehoeften en handelingsadviezen.    Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming.  - Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van een factuur, bij het sturen van e-mail of als u telefonisch benaderd moet worden als dit in het belang van de begeleiding van uw kind is.  Indien er vanwege een andere reden gebruik gemaakt moet worden van uw gegevens of die van uw kind, dan wordt u vooraf geïnformeerd over de toedracht en is uw toestemming noodzakelijk.  De gegevens in het dossier blijven gedurende vijf jaren bewaard na beëindiging van de begeleiding. Dit is omdat er mogelijk binnen 5 jaar na de afronding van de RT een heraanmelding kan plaatsvinden waarbij het van belang kan zijn te kunnen beschikken over de gegevens van de voorgeschiedenis van uw kind.  Privacy op de factuur: Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens vermeld waarop de factuur gebaseerd is: - Uw naam, adres en woonplaats - De naam van uw kind - De data van de begeleiding - Een korte omschrijving van de inhoud van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld: ‘afnemen toetsen’ of ‘    dyslexiebegeleiding’.